Algemene Voorwaarden

 
 

         1. U kunt kunststukjes rechtstreeks uitzoeken en bestellen vanaf de website, of u kunt een persoonlijk schilderij laten maken (bijvoorbeeld van een foto). Alle kunststukjes en schilderijen zijn volledig handgemaakt, en dus uniek. Als u een reeds verkocht kunststukje of schilderij van de website wilt bestellen dan is dat mogelijk, maar deze kunnen qua kleur en compositie afwijken van het "origineel". Als u een foto wilt laten naschilderen, stuur deze dan door in een zo hoog mogelijke resolutie, hoe beter de foto, hoe beter het schilderij!

2. Bij bestellingen voor schilderijen van foto's is het kleinst mogelijke formaat 50x11 cm (één persoon), groepen groter dan 4 personen kunnen echter niet op een kleiner formaat dan 50x60 cm geschilderd worden, en bij groepen groter dan 10 personen is het kleinst bestelbare formaat 122x61 cm. Groepen groter dan 12 personen gaat in overleg.

3.Op de kunststukjes rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van foto's van de website of foto's van kunststukjes/schilderijen  dient vooraf schriftelijke toestemming te zijn verkregen van toedeloe.biz. Indien u toestemming heeft gekregen van toedeloe.biz voor de verspreiding van beeldmateriaal op weke wijze dan ook dient u ervoor te zorgen dat de naam van toedeloe.biz duidelijk zichtbaar op deze reproducties wordt aangebracht.
 
4.Alle door toedeloe.biz gemaakte kunststukjes of schilderijen kunnen worden gebruikt ter promotie van toedeloe.biz. Heeft u hier bezwaar tegen kunt u dit bij uw bestelling aangeven.
 
5.Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering.
 
6. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien u niet binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk en met opgaaf van redenen de factuur heeft afgewezen en aan toedeloe.biz geretourneerd zal de betrokken factuur als bindend worden gezien, en vervalt elk recht op reclamatie. Indien toedeloe.biz het verschuldigde bedrag niet binnen de vastgestelde termijn heeft ontvangen bent u in verzuim en en derhalve de wettelijke rente verschuldigd.
 
7. Kunststukjes en schilderijen worden geleverd in goed overleg, op een door beide partijen overeengekomen wijze.
 
8. Verzonden kunststukjes en schilderijen zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de koper. Indien geen levertijd is overeengekomen wordt deze redelijkerwijs vastgesteld door toedeloe.biz.
 
9. toedeloe.biz heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren.
 
10. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst  om welke reden dan ook heeft toedeloe.biz recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 
11. toedeloe.biz is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer door Post.nl of Kiala. 
Het is bij Post.nl mogelijk de schilderijen, tegen een hoger tarief, aangetekend of verzekerd te versturen.